රසම රස කෙසෙල්මුව සීනි සම්බෝල ගෙදරම හදාගන්න

Litro සමගින් චෙෆ් මොහාන් ගෙනෙන Spaghetti Marinara රසය විඳගන්න

Chicken Piccata

Pork Polkiri Baduma

Seafood Noodles

Pot Roasted Chicken

Spicy Chicken Burger

Fish Bread and Ice Tea

Walawwe Sambol with Diya Pol Roti

Grilled Chicken Biriyani

Price List Dealer Locator